Hướng dẫn

Created on 19 July, 2021 | 1,072 views

Tính năng nổi bật:

1. SEO Link: tính năng này rất hữu ích giúp google thu nhập dữ liệu của bạn và gợi ý tìm kiếm từ google search. (Xem hình ví dụ) . Khi google đã có dữ liệu của bạn, bạn chỉ cần search theo cú pháp Tên + Mytag (ví dụ: Phan Thanh Sang Mytag) (Xem hình ví dụ)

Updated on 20 July, 2021